Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów dotyczących uboju rytualnego z dnia 2014-01-22.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
I.7202.6.2014
Data sprawy:
2014-01-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów dotyczących uboju rytualnego.
Do Rzecznika wpłynęły skargi Muzułmańskiego Związku Religijnego RP oraz Europejskiego Związku Żydów w sprawie obowiązujących w Polsce przepisów w kwestii uboju rytualnego. Do 31 grudnia 2012 r. kwestię uboju rytualnego na terytorium Polski regulował przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Przepis ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt, a także z Konstytucją RP. Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestia uboju rytualnego nie jest regulowana wyłącznie przepisami prawa krajowego, ale również przepisami prawa unijnego. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania stanowi, że w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi dotyczące ogłuszania zwierząt przed ich uśmierceniem nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni. W Polsce natomiast obowiązuje całkowity zakaz uboju zwierząt bez ogłuszania. Zdaniem Rzecznika konieczne jest podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych w celu kompleksowego uregulowania dokonywania uboju rytualnego w Polsce. Podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, jak też określenie koniecznego wyważenia różnych racji należy do Rady Ministrów. Ewentualna propozycja zmian prawa powinna być również zgodna z rozporządzeniem unijnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy, a także poinformowanie o planowanych w tym zakresie działaniach Rady Ministrów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-03-12
Opis odpowiedzi:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (12.03.2014 r.) poinformował, że Rządowe Centrum Legislacji przekazało Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 stycznia 2014 r., do dalszego procedowania, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zawierający rozwiązania zgodne z założeniami projektu ustawy o ochronie zwierząt przyjętymi przez Radę Ministrów w 2012 r.