Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzeń wydawanych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 2014-01-24.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.16.2014
Data sprawy:
2014-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzeń wydawanych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na skutek wpływających skarg rolników, Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła analizę rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowił delegację ustawową, na podstawie której wydano szereg rozporządzeń dotyczących pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres podmiotowy beneficjentów został różnie określony w poszczególnych rozporządzeniach. Zdaniem Rzecznika, powołany przepis nie może stanowić podstawy prawnej uzasadniającej różnicowanie w rozporządzeniach kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z poszczególnych form pomocy finansowej. Na problem ten wskazywały także sądy administracyjne, jak również Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, w związku z tworzeniem nowych przepisów w kontekście realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-19
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (19.08.2014 r.) wyjaśnił, że podejście polegające na określeniu w ustawie warunków podmiotowych przyznawania pomocy jest dopuszczalne, a wręcz stanowi modelowe rozwiązanie w kontekście systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustanowionego w Konstytucji RP i korespondującej z tym systemem zasady wyłączności ustawy. Rozpisanie w przepisach ustawy wszystkich kryteriów podmiotowych doprowadziłoby do nadmiernej szczegółowości regulacji ustawowych. Ponadto, biorąc pod uwagę stale zmieniające się przepisy prawa, w tym takie, które mają bezpośrednie przełożenie na ustanowione warunki przyznania pomocy, umiejscowienie tych warunków w przepisach ustawy znacząco ograniczyłoby elastyczność systemu wdrażania programu i wpływałoby niekorzystnie na zarządzenie nim.
Należy też mieć na uwadze, że co do zasady dla części działań zakres podmiotowy wsparcia został już określony odgórnie w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 w opisie każdego z działań/poddziałań zamieszczonym w programie rozwoju obszarów wiejskich, musi być wskazany katalog uprawnionych beneficjentów. W związku z powyższym w ramach projektowanych przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 proponowane jest możliwie najogólniejsze określenie podmiotów mogących ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020, z odesłaniem do warunków, w tym podmiotowych, przyznania pomocy określonych w przepisach ww. rozporządzeń, ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, a także w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.