Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego cyberprzestępczości z dnia 2014-01-30.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego cyberprzestępczości.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że przepis art. 269 b k.k. w obecnym brzmieniu nie sprzyja realizacji celu, dla którego został uchwalony. Zgodna z ratio legis wykładnia tego przepisu wymaga dookreślenia podmiotu przestępstwa. Wątpliwości budzi brak sprecyzowania w drugiej części zakwestionowanego przepisu, że podmiotem przestępstwa w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania hasła komputerowego, kodu dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, jest wyłącznie osoba nieuprawniona. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu, do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięta osoba uprawniona, która przekazała innej osobie hasło do systemu komputerowego. Taki stan rzeczy budzi poważne wątpliwości w zakresie realizacji wymogów określonych przez zasadę przyzwoitej legislacji. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o ewentualnych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-22
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (22.07.2014 r.) zgodził się ze stanowiskiem, iż kwestionowana treść przepisu Kodeksu karnego nie określa precyzyjnie podmiotu przestępstwa. Przepis art. 269 b k.k. został dodany do Kodeksu karnego w celu dostosowania polskiego prawa karnego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości. Konwencja o cyberprzestępczości zawęża krąg podmiotów przestępstwa do osób, które działają z zamiarem popełnienia któregokolwiek z przestępstw określonych zgodnie z artykułami 2 – 5 Konwencji, co jednoznacznie wyłącza penalizację takich zachowań przez osoby uprawnione. Omawiany przepis Kodeksu karnego może budzić wątpliwości, należy więc uznać za uzasadnione rozważenie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do wypracowania nowej treści tego przepisu poprzez użycie sformułowania dookreślającego podmiot przestępstwa zwrotem „nie będąc do tego uprawnionym”. Przed podjęciem decyzji o podjęciu prac legislacyjnych Minister Sprawiedliwości przedstawi niniejsze zagadnienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w celu uzyskania jej stanowiska.