Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie finansowania tłumaczy języka migowego dla studentów z dnia 2014-02-03.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
I.813.2.2014
Data sprawy:
2014-02-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie finansowania tłumaczy języka migowego dla studentów.
Środki na wsparcie studentów otrzymywane przez uczelnie są niewystarczające do sfinansowania usług tłumacza języka migowego. Otrzymanie dodatkowego dofinansowania ze środków PFRON jest niezbędne do umożliwienia pełnego udziału w edukacji studentom Głuchym. We wcześniejszej korespondencji w tej sprawie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazał, że decyzję co do przyznania środków z PFRON podejmują organy powiatu, mając wiedzę o sytuacji osoby wnioskującej. Jednak organy odmawiają przyznania środków na tłumacza, wskazując jako wyłączny powód otrzymywanie na ten cel dotacji przez uczelnie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska na temat możliwości finansowania usługi tłumacza języka migowego ze środków PFRON przez powiaty, w przypadku, gdy środki finansowe na ten cel uczelnia otrzymuje także z budżetu w formie dotacji.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-12
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (12.06.2014 r.) poinformował, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii możliwości finansowania ze środków PFRON świadczenia usług tłumaczy języka migowego dla osób niesłyszących, uczących się na uczelniach wyższych, szkoły wyższe są zobowiązane na mocy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Uczelnie publiczne oraz uczelnie niepubliczne otrzymują z budżetu państwa dotacje na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Decyzje o tym, jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmują uczelnie. Jednocześnie ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na otrzymywanie przez uczelnie innych środków finansowych z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Natomiast zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, środki PFRON nie mogą zostać przeznaczone na realizację celów, zadań i wydatków w części, w jakiej zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków publicznych. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego należy do zadań powiatu. W obowiązujących przepisach nie określono katalogu sytuacji, w których osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego, finansowanej ze środków PFRON. Organ realizujący to zadanie sam dokonuje kwalifikacji, oceniając indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej. Środki PFRON są przeznaczone na różne zadania, co oznacza, że przekazywane zgodnie z algorytmem powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup osób niepełnosprawnych. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym przez jednostki samorządu terytorialnego nie jest świadczeniem obligatoryjnym, uwarunkowana jest bowiem wielkością środków PFRON będących w dyspozycji jednostki oraz liczbą złożonych wniosków.