Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wiadomości Ministra Środowiska w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000 z dnia 2014-02-07.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.19.2014
Data sprawy:
2014-02-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wiadomości Ministra Środowiska w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000.
Do Rzecznika wpływają skargi rolników dotyczące zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2000 r., uzyskanie pomocy na zalesienie było możliwe, pod warunkiem, że planowane zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 nie było sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów. W jednym z wystąpień do Ministra Środowiska, Rzecznik zwrócił uwagę, że dla znacznej części obszarów Natura 2000 nie zostały ustanowione plany ochrony ani plany zadań ochronnych. W takiej sytuacji, jak wynikało z wytycznych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z listopada 2011 roku, opinia o braku sprzeczności planowanego zalesienia gruntu z planami ochrony lub planami zadań ochronnych w ogóle nie mogła zostać wydana. W ocenie Ministra Środowiska, rozwiązaniem pojawiających się w związku z tym problemów była zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2000 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał jednak, że zmiana rozporządzenia nie była możliwa z uwagi na kończący się okres programowania. Zdaniem Ministra zmiana ta musiałaby wiązać się z koniecznością zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie rozwiązania tego problemu w ramach nowego okresu programowania w ramach PROW 2014 – 2020.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-03-06
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (06.03.2014 r.) poinformowała, że kwestia dokonywania zalesień na obszarach Natura 2000 była już przedmiotem konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Środowiska w kontekście działania zalesieniowego PROW 2007 – 2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślało, iż w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, grunty położone na obszarze Natura 2000 mogą być zalesione jedynie jeżeli obszar ten posiada plan ochrony lub plan zadań ochronnych. W sytuacji gdy dany obszar Natura 2000 nie posiada ww. planów, wsparcie takich zalesień w ramach PROW 2007-2013 nie jest możliwe. Warunek ten wynika wprost z przepisów unijnych. Z chwilą opracowania odpowiednich planów ochrony będzie istniała możliwość zalesiania również na niektórych częściach obszarów Natura 2000, jeżeli nie będzie to kolidowało z zadaniami ochronnymi tych obszarów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest resortem właściwym do rozstrzygania kwestii związanych z opracowaniem planów ochronnych lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Plan ochronny dla obszaru Natura 2000 ustanawia minister właściwy do spraw środowiska. Jeżeli chodzi o przyszły okres programowania na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi KE, na terenach wyznaczonych jako Natura 2000 w ramach dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 92/43/EWG jest dozwolone tylko zalesianie zgodne z celami zarządzania danym miejscem, zatwierdzone przez organ krajowy. W związku z powyższym, konieczne jest utrzymanie analogicznych warunków w przedmiotowym zakresie w ramach PROW 2014-2020, tak jak miało to miejsce w PROW 2007-2013.