Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na odbywanie kary w zakładzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfikacyjną z dnia 2014-02-10.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1051.2014
Data sprawy:
2014-02-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na odbywanie kary w zakładzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfikacyjną.

Rzecznik otrzymuje wiele wniosków od osób pozbawionych wolności, skarżących się na odbywanie kary w zakładzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfikacyjną. Problem dotyczy głównie osób zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego, umieszczonych w zakładzie karnym typu zamkniętego. Czas pobytu skazanego w takich warunkach wynosi kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się najczęściej brak wolnych miejsc zakwaterowania w jednostkach właściwych ze względu na podgrupę klasyfikacyjną. Administracja więzienna, zgodnie z postanowieniami Kodeksu karnego wykonawczego, ma obowiązek zapewnienia skazanemu odbywania kary w zakładzie karnym właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie. Przepisy przewidują także wyjątek od tej ogólnej zasady, który jednak stosowany jest zbyt często. Obowiązkiem administracji więziennej jest podejmowanie ciągłych działań, mających na celu znalezienie dla osadzonego miejsca zakwaterowania we właściwej jednostce penitencjarnej. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia respektowania prawa osób pozbawionych wolności do odbywania kary we właściwym zakładzie karnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-02-26
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (26.02.2014 r.) poinformował, że Służba Więzienna, kierując się zasadą indywidualizacji i humanitarnego sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności, ma obowiązek zapewnić właściwe, określone przepisami, warunki bytowe osobom pozbawionym wolności, nie ma natomiast wpływu na stan zaludnienia jednostek penitencjarnych w skali kraju. Opisany w wystąpieniu przypadek miał miejsce w 2012 roku, tj. w czasie przeludnienia jednostek penitencjarnych. W celu uniknięcia sytuacji osadzania osób pozbawionych wolności w warunkach braku minimalnej powierzchni mieszkalnej, administracja więzienna zobligowana była do inicjowania zmian przeznaczenia jednostek penitencjarnych, dokonywania zmian ustalonej rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych i skazanych wzywanych do udziału w czynnościach procesowych, czy też do wykorzystania instrumentów zawartych w przepisach dotyczących transportowania osób pozbawionych wolności. Biuro Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej dostrzegło problem długiego oczekiwania na wytransportowanie skazanych z aresztów śledczych. W celu uniknięcia tego rodzaju sytuacji, z dniem 24 maja 2013 r. wprowadzono nowe zasady wydawania dyspozycji transportowych.