Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych z dnia 2014-02-24.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
III.7064.35.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje skargi od osób prowadzących gospodarstwo rolne, opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i nie posiadających uprawnienia do świadczeń opiekuńczych. Osoby te znajdują się w szczególnie trudnym położeniu, gdyż pomimo wyrażanego przez resort polityki społecznej stanowiska, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie stanowi negatywnej przesłanki do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie mają możliwości dochodzenia swych praw z uwagi na utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Konieczna jest pilna interwencja ustawodawcy, jednoznacznie przesądzająca, że prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika nie stanowi negatywnej przesłanki do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Rzecznik przedstawia także inne problemy wymagające rozwiązania, dotyczące warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych. Pierwsza kwestia dotyczy definicji dochodu utraconego, zawartej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Definicja ta nie przewiduje sytuacji zbycia gospodarstwa rolnego jako przesłanki do ustalenia faktycznego dochodu rodziny. Druga kwestia dotyczy wykluczenia z grona uprawnionych do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne osób, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. W opinii Rzecznika istnieje potrzeba rozważenia możliwości wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych wyraźnej regulacji prawnej, umożliwiającej dokonanie wyboru korzystniejszego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń emerytalno-rentowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia powyższych problemów w toku prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, prowadzonych przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (07.07.2014 r.) poinformowała, że inicjatywa odpowiedniej zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegającej na uwzględnieniu w katalogu okoliczności uznawanych za powodujące utratę/uzyskanie dochodu faktu zbycia/nabycia gospodarstwa rolnego, zostanie podjęta w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt jest opracowywany obecnie na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 kwietnia 2014 r.).