Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2014-03-03.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP
Sygnatura:
III.7060.385.2014
Data sprawy:
2014-03-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rzecznik obserwuje postępy prac w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187). Projekt ten ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11), stwierdzającego niezgodność art. 114 ust. la ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa. Senat RP w dniu 21 lutego 2013 r. uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 192). Projekt ten wpłynął do Sejmu 25 lutego 2013 r. (druk nr 1187) i został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. Dalsze prace powierzono podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu. Rzecznik nie posiada informacji o stopniu zaawansowania jej prac. W opinii Rzecznika niezbędne jest pilne zakończenie prac legislacyjnych dotyczących uregulowania zasad weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych w powszechnym systemie emerytalnym i systemach pochodnych, w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w wyroku w sprawie K 5/11. Z tego względu, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji o przewidywanym terminie zakończenia prac komisyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: