Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej z dnia 2014-03-06.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7044.8.2014
Data sprawy:
2014-03-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej.

W styczniu 2014 r. współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali z wizytą w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej w celu sprawdzenia przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami służby i szkolenia, a także najistotniejszymi problemami żołnierzy. Jednym z najważniejszych problemów są sprawy mieszkaniowe. W ocenie żołnierzy nieposiadających kwater, ustalony dla garnizonu współczynnik mieszkaniowy jest zdecydowanie zaniżony i nie odpowiada stawkom wynajmu kształtującym się na rynku lokalnym. Kolejnym problemem są kwestie związane z kierowaniem na kursy organizowane przez ośrodki szkolenia. Żołnierz delegowany na przeszkolenie musi zabrać ze sobą cały ekwipunek, niezależnie od tego, czy zabrany sprzęt zostanie wykorzystany podczas kursu. Stwierdzone braki w ekwipunku lub niejednolite wyposażenie mogą być powodem relegowania z kursu. Poruszono także sprawę szeregowych odchodzących po dwunastu latach służby. Podkreślono, że rekonwersja wobec tej grupy żołnierzy jest mało skuteczna. Trudna sytuacja finansowa żołnierzy powoduje, że często są zmuszeni zwracać się o zapomogi. W sytuacji długotrwałego leczenia żołnierza oraz jego najbliższych należy przedstawić dokumentację potwierdzającą poniesione koszty, jednak problem w tym, że żołnierze nie mają środków finansowych na podjęcie leczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu wyjaśnienia i rozwiązania przedstawionych problemów.

 


Data odpowiedzi:
2014-05-02
Opis odpowiedzi:
Minister Obrony Narodowej (02.05.2014 r.) wyjaśnił, że kwestie zgłaszane przez żołnierzy z 14. dywizjonu artylerii samobieżnej są mu znane, bowiem zgłaszane były m.in. w ramach obowiązujących zasad informowania o nastrojach w Siłach Zbrojnych RP. Każdorazowo są one poddawane szczegółowej analizie i opiniowaniu przez odpowiednie organy Ministerstwa Obrony Narodowej. Na tej podstawie część przedstawianych kwestii została pozytywnie zaopiniowana i zrealizowana w formie nowelizacji przepisów prawa.
Odnosząc się do problemów przedstawionych w wystąpieniu Minister Obrony Narodowej poinformował ponadto, że współczynnik świadczenia mieszkaniowego obowiązujący w danym garnizonie jest wypadkową ceny rynkowej najmu lokali mieszkalnych obliczoną dla całego garnizonu, a nie tylko dla miejscowości, w której żołnierz pełni służbę wojskową. Na podstawie informacji napływających z Centrów Szkolenia oraz prowadzonych nadzorów służbowych w latach 2012–2013 stwierdzono nieprzestrzeganie dyscypliny szkoleniowej, postanowień Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP oraz innych przepisów dotyczących uczestników kursów. W związku z powyższym Dowódca Wojsk Lądowych polecił ujednolicić wyposażenie i umundurowanie uczestników kursów. Ustalił, że każdy żołnierz zawodowy ma obowiązek posiadać umundurowanie i wyekwipowanie określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto na stronach internetowych Centrów Szkolenia znajdują się informatory zawierające szczegółowe wykazy wyposażenia i umundurowania, z jakimi słuchacze mają stawić się na poszczególne kursy. Minister podkreślił, że kwestie związane z rekonwersją szeregowych zawodowych są przedmiotem głębokiej troski resortu. Nowe regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw uwzględniają korzystne rozwiązania również dla tego korpusu. Dodatkowo Minister wskazał, że każdemu żołnierzowi przysługuje prawo do skorzystania z zapomóg, na podstawie postanowień ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym.