Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania obrońcy z urzędu z dnia 2014-04-15.

Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.511.917.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania obrońcy z urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań przez Senat RP w zakresie pilnego wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. K 30/11, w którym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją następujące przepisy Kodeksu postępowania karnego: art. 81 § 1 k.p.k. - w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu przez stronę, która złożyła wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz art. 78 § 2 k.p.k. - w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu. Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie dla konstrukcji wyznaczania obrońcy z urzędu zarówno do czasu wejścia w życie z dniem 1 lipca 2015 r. zmian procedury karnej, jak również po wprowadzeniu nowego modelu procedury karnej – w zakresie wyznaczania obrońcy z urzędu na etapie postępowania przygotowawczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: