Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie stanu prac nad nowym rozporządzeniem do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, regulującym wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych z dnia 2014-04-18.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
I.815.10.2014
Data sprawy:
2014-04-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie stanu prac nad nowym rozporządzeniem do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, regulującym wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie dotyczącym wydawania kart parkingowych, wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2014 r. Karty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Rozporządzenie wykonawcze powinno zostać wydane niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Tymczasem z przekazanych Rzecznikowi informacji wynika, że do tej pory nie zostały przygotowane techniczne rozwiązania konieczne dla przyjęcia tego rozporządzenia. Samo wydanie rozporządzenia nie umożliwi drukowania nowych kart parkingowych. Konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie procedury wyboru oferenta, zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych. Taki stan rzeczy może spowodować, że osoby uprawnione po dniu 30 listopada 2014 r. nie będą mogły uzyskać karty parkingowej. W konsekwencji, znaczna liczba osób z niepełnosprawnościami może spotkać się z istotnym ograniczeniem ich mobilności oraz poważnymi trudnościami w realizacji codziennych obowiązków. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: