Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie ograniczenia wymiaru deputatu węglowego dla emerytów i rencistów z dnia 2014-04-28.

Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
III.7042.30.2014
Data sprawy:
2014-04-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie ograniczenia wymiaru deputatu węglowego dla emerytów i rencistów.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi od emerytów i rencistów, dotyczące ograniczenia z 3 do 2 ton prawa do bezpłatnego węgla. Ograniczenie tego uprawnienia nastąpiło na podstawie jednego z postanowień Porozumienia zawartego w lutym 2014 roku pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. i organizacjami związków zawodowych. W świetle tego porozumienia roczny wymiar bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i innym osobom uprawnionym zmniejsza się o jedną tonę rocznie, na okres dwóch lat. Uprawnionym członkom rodziny przysługuje bezpłatny węgiel w łącznym wymiarze pomniejszonym o jedną tonę rocznie. Z uzyskanych przez Rzecznika wyjaśnień wynika, że Ministerstwo Gospodarki nie widzi w działaniach Kompanii Węglowej S.A. sprzeczności z obowiązującym prawem. Zdaniem Rzecznika dokładnego wyjaśnienia wymaga, który z przepisów Kodeksu pracy stanowił podstawę prawną przejściowego ograniczenia wymiaru deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. Kwestia ta ma w szczególności znaczenie dla określenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy przy badaniu zgodności z prawem tego ograniczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie informacji wyjaśniających przedstawione wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-02
Opis odpowiedzi:
Minister Gospodarki (02.07.2014 r.) poinformował, że Kompania Węglowa S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, utworzoną na bazie zlikwidowanej Wspólnoty Węgla Kamiennego. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa stała się nowym pracodawcą dla pracowników przejmowanych spółek. Zgodnie z przepisem art. 91 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli zła kondycja pracodawcy uwarunkowana jest trudną sytuacją finansową spółki, może dojść do zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania całości lub części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Nie dotyczy to jednak przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Oznacza to, że zawieszeniu mogą ulec jedynie postanowienia aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy tzn. regulaminy, zakładowe porozumienia i układy zbiorowe pracy, a także statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy
u pracodawcy.