Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na decyzje Straży Gminnej (Miejskiej) w sprawach dotyczących wykroczeń z dnia 2014-05-13.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.511.9.2014
Data sprawy:
2014-05-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na decyzje Straży Gminnej (Miejskiej) w sprawach dotyczących wykroczeń.

Przedstawiony w wystąpieniu problem ujawnił się podczas badania spraw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, niebędącej pokrzywdzonym, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie. Kodeks nie wymienia jednak wprost organów nadrzędnych właściwych do rozpatrzenia zażalenia wniesionego w opisanym trybie. Prawodawca przyznając obywatelom określone uprawnienia powinien w taki sposób kształtować obowiązujący stan prawny, aby mieli oni realną możliwość ich wykorzystania. W szczególności dotyczy to możliwości skorzystania z przewidzianych środków zaskarżenia. W ocenie Rzecznika, brak wskazania przez ustawodawcę organu nadrzędnego wobec Straży Gminnej (Miejskiej), kompetentnego do rozpatrywania zażaleń składanych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia, stanowi lukę prawną pociągającą za sobą konieczność podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych, których następstwo będzie stanowić nowelizacja obowiązujących przepisów w taki sposób, aby zapewnić obywatelom zawiadamiającym o popełnieniu wykroczeń możliwość złożenia zażalenia, w sytuacjach, gdy Straż Gminna (Miejska) jest organem, który nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie sprawców wykroczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-02
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (02.07.2014 r.) przyznał, że kwestionowana przez Rzecznika regulacja nie jest w pełni jednoznaczna i może budzić wątpliwości w praktyce. Dlatego też wystąpienie Rzecznika wraz ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie zostanie przekazane Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego celem wykorzystania w toku trwających prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednocześnie Minister poinformował, że zgodnie z regulacją zawartą w przepisach ustawy o strażach gminnych oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w przypadku straży gminnej (miejskiej) organem nadrzędnym jest właściwy miejscowo wojewoda, sprawujący nadzór nad działalnością straży przy pomocy właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, działającego w jego imieniu.