Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności podmiotów upoważnionych do sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 2014-05-15.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności podmiotów upoważnionych do sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Badane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy ujawniły problem dotyczący działalności podmiotów, w tym organów władzy publicznej, upoważnionych do sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. Czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu nie spełniają wymogów definicji świadczenia zdrowotnego zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W konsekwencji brakuje obecnie systemowych zasad rozliczeń i finansowania czynności stwierdzenia zgonu. Obowiązujące przepisy, tj. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny nie przystają do rzeczywistości. Coraz częściej dysponenci pogotowia ratunkowego wysyłają do wypadków jedynie ratowników medycznych, bez lekarza, co wywołuje sytuacje problematyczne w przypadkach konieczności stwierdzenia zgonu. Ratownik medyczny nie ma bowiem uprawnień do stwierdzenia zgonu. Czynności tej dokonuje lekarz pogotowia ratunkowego, co oznacza, że musi decydować o kwestiach wymagających wiedzy prawniczej. Z drugiej strony zdarza się, że organy ścigania podejmując czynności procesowe związane z ustaleniem przyczyny zgonu pacjenta zastępują służby medyczne, bowiem często oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia wykonują funkcjonariusze Policji. Opisane problemy wymagają szybkiej nowelizacji przepisów. W dalszej kolejności należy rozważyć wydanie jednolitego aktu prawnego z uregulowaną funkcją koronera, a więc podmiotu dysponującego kompetencjami do sprawnego ustalenia przyczyny zgonu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do nowelizacji obowiązujących przepisów w sposób, który zapewni sprawne działanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w zakresie stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi, a także prawo do ochrony zdrowia.

 


Data odpowiedzi:
2015-03-10
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (10.03.2015 r.) wyjaśnił, że problematyka poruszona
w wystąpieniu Rzecznika pozostaje co do zasady poza zakresem właściwości Ministra Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczy natomiast w pracach podjętych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym z inicjatywy Ministra Zdrowia nad powstaniem projektu nowej ustawy regulującej problematykę cmentarzy, chowania zmarłych i postępowania ze zwłokami, w zakresie zagadnień pozostających we właściwości Ministra Sprawiedliwości, takich jak np. kwestie związane z relacją pomiędzy procedurami postępowania ze zwłokami oraz postępowaniem karnym.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości przepisy kodeksu postępowania karnego w sposób wystarczający, przynajmniej z punktu widzenia celów postępowania karnego, regulują podział zadań pomiędzy organy procesowe i osoby dysponujące odpowiednią wiedzą medyczną. Dlatego nie sposób zgodzić się z tezą, że koniecznym rozwiązaniem jest wprowadzenie instytucji koronera jako podmiotu łączącego kompetencje lekarskie
i prawnicze. Ponadto Minister zauważył, iż problem archaiczności przepisów wykonawczych regulujących sposób stwierdzenia zgonu i jego przyczyny został już przynajmniej częściowo rozwiązany poprzez nowelizację ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, dokonaną ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r.