Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku regulacji prawnej odnoszącej się do działań agitacyjnych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej (tzw. prekampanii wyborczej) z dnia 2014-05-15.

Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
I.602.7.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku regulacji prawnej odnoszącej się do działań agitacyjnych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej (tzw. prekampanii wyborczej).
Zastrzeżenia Rzecznika wzbudza brak skutecznej regulacji prawnej odnoszącej się do tzw. prekampanii wyborczej, czyli działań agitacyjnych prowadzonych przed różne podmioty przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej. Działania takie wynikają z zamiaru ominięcia limitów wydatków i procedur zapewniających jawność finansowania kampanii wyborczych, a przez to mają na celu osiągnięcie przewagi nad innymi kandydatami oraz ugrupowaniami. Istniejąca w omawianym zakresie luka w przepisach negatywnie wpływa na zasadę równości szans kandydatów i komitetów wyborczych, a także na zasadę jawności finansowania kampanii wyborczych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska odnośnie do potrzeby i zakresu zmian prawnych regulujących zjawisko prekampanii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-05-21
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (21.05.2014 r.) poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza zwracała uwagę na problem przedstawiony w wystąpieniu Rzecznika w „Informacji o realizacji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.”, przekazanej zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu i Sądowi Najwyższemu. Niezależnie od ewentualnie podjętej przez uprawnione organy inicjatywy legislacyjnej, celowe jest publiczne podejmowanie tego zagadnienia przez te organy państwa i instytucje, które statutowo stoją na straży uczciwości i przejrzystości życia publicznego.