Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom z dnia 2014-05-15.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.36.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom.
W czerwcu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienie dotyczące zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, dokonanych rozporządzeniem z dnia 27 września 2011 r. Osoby zgłaszające się do Biura Rzecznika skarżyły się na wprowadzoną zmianę rozporządzenia, która ich zdaniem narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego poprzez działanie prawa wstecz. Omawiana zmiana rozporządzenia polegająca na skróceniu obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS z 3 lat do 1 roku w 2011 r. i objęciu tą zmianą beneficjentów z naborów przeprowadzonych w latach wcześniejszych, a co za tym idzie nałożenie na nich sankcji za nieprzedłożenie zaświadczenia z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu w odpowiednim terminie, musi budzić wątpliwości konstytucyjne. Nieprzedłożenie zaświadczenia może bowiem wynikać z wprowadzonej zmiany rozporządzenia, która nie obowiązywała jeszcze w momencie przyznania pomocy finansowej określonym beneficjentom i nałożenia na nich obowiązku wykonania określonych zobowiązań. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-10
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10.06.2014 r.) wyjaśnił, że skrócenie okresu obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS z 3 lat do 12 miesięcy było bez wątpienia korzystne dla beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007–2013. Złagodzenie tego warunku umożliwiło młodym rolnikom uzyskiwanie dodatkowych dochodów, które mogą być m.in. inwestowane w gospodarstwie. Natomiast zmiana terminu na przedłożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu potwierdzającego spełnienie zobowiązania do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie stanowiła nałożenia nowego zobowiązania na beneficjentów, lecz odniesienie terminu na złożenie zaświadczenia z KRUS do skróconego, bardziej korzystnego dla beneficjentów okresu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zmiana w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS nie stała w sprzeczności z zawartą w Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego. Na żadnego beneficjenta działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” nie nałożono sankcji z tytułu niezłożenia w terminie zaświadczenia z KRUS, jeżeli przyczyną opóźnienia było naruszenie obowiązku informacyjnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR wysłała pisma informujące o zmianie przepisów do wszystkich beneficjentów, jednakże w treści pisma znalazła się nieścisłość, polegająca na pominięciu pewnej grupy beneficjentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy przed 2011 rokiem, a w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie upłynął im 12-miesięczny okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Do beneficjentów działania, pominiętych w piśmie informacyjnym, ARiMR wysłała drugie pismo, w którym zwróciła się o dostarczenie zaświadczenia z KRUS w terminie liczonym od dnia doręczenia sprostowania.