Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udziału rodziców w kształtowaniu programu wychowawczego realizowanego w przedszkolach z dnia 2014-05-16.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.800.1.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udziału rodziców w kształtowaniu programu wychowawczego realizowanego w przedszkolach.
W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Rzeczpospolita” z dnia 15 maja 2014 r. przez Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny pojawiły się stwierdzenia mogące wprowadzić w błąd rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również innych obywateli. Z wypowiedzi Pełnomocnika wynikało, że rodzice mają bardzo ograniczony wpływ na kształt programu realizowanego przez przedszkole. Tymczasem zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty rodzice mają zapewniony wpływ na kształt programów wychowawczych realizowanych w szkołach i przedszkolach. W przedszkolach działają rady rodziców, które m.in. uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola. Rada rodziców działająca w przedszkolu może występować do organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W preambule do ustawy o systemie oświaty zawarto natomiast zapis mówiący, że nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki. Trudno więc zgodzić się z sugestią zawartą w wywiadzie, iż rolą przedszkola nie jest kształtowanie postaw czy wartości. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie wyjaśnień w sprawie.