Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym z dnia 2014-05-22.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.7042.1.2014
Data sprawy:
2014-05-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym.
Rzecznik otrzymuje skargi wskazujące na to, iż w praktyce sądowej odmawia się tłumaczom przysięgłym wynagrodzenia za sporządzenie przez nich poświadczonego odpisu pisma w języku obcym, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego powinno wynosić 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w tym rozporządzeniu. Od tego rodzaju orzeczeń tłumaczom przysięgłym przysługuje środek odwoławczy w ramach kontroli instancyjnej, jednak zaniepokojenie Rzecznika budzi skala zjawiska, jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego oraz naruszanie praw majątkowych tłumaczy przysięgłych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a także ocenę, czy obecna regulacja we właściwy sposób gwarantuje ochronę praw majątkowych tłumaczy przysięgłych w wykonywaniu przez nich zadań na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (15.07.2014 r.) polecił Departamentowi Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadzenie analizy problemu wskazanego w wystąpieniu Rzecznika. Obecnie trwa proces pozyskiwania danych koniecznych do przeprowadzenia analizy, które są w dyspozycji sądów powszechnych. Niezwłocznie po zakończeniu prac analitycznych Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie poinformowana o wnioskach i ewentualnych decyzjach o kierunku prac legislacyjnych zmierzających do zmiany obowiązującego stanu prawnego.
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości najskuteczniejszym sposobem uniknięcia problemów opisanych w wystąpieniu Rzecznika byłoby wprowadzenie wynagrodzenia za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego dodatkowych egzemplarzy tłumaczeń poświadczonych, bez względu na kierunek tłumaczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmowało już próby wprowadzenia ryczałtowego wynagrodzenia za sporządzenie dodatkowego egzemplarza tłumaczenia. Niestety, z uwagi na stan finansów państwa, prace te musiały zostać zawieszone.