Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia zasad udziału władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych z dnia 2014-06-16.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
I.7033.8.2014
Data sprawy:
2014-06-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia zasad udziału władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych.
Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie, w jakim uzależniają prawo niepublicznych szkół wyższych do dotacji ze środków publicznych od warunków ustalonych w rozporządzeniu. Konstytucja pozostawia prawodawcy szeroki margines swobody w kształtowaniu polityki państwa w dziedzinie finansowania niepublicznych szkół wyższych. Ustawodawca może przyznać niepublicznym uczelniom pełne lub częściowe finansowanie, ale może także, na przykład ze względu na sytuację budżetową czy zmianę priorytetów polityki edukacyjnej państwa, wsparcie to ograniczyć lub z niego zrezygnować. Kształt przepisów regulujących kwestię udziału państwa w finansowaniu niepublicznych szkół wyższych zawsze musi jednak wynikać z ustawy i nie może być uzależniony od istnienia lub treści aktów rangi podustawowej. Mimo wejścia w życie wyroku Trybunału, wciąż brakuje ustawowego określenia warunków udziału władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o stanie prac legislacyjnych w przedstawionej sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-03
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (03.07.2014 r.) poinformowała, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego podjęło prace związane z wprowadzeniem zmian legislacyjnych, mających na celu uregulowanie kwestii zaskarżonych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw uczelnie niepubliczne, po spełnieniu określonych warunków, otrzymywać będą dotacje na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Zaproponowane zmiany wyeliminują uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją przepisy uzależniające prawo uczelni niepublicznych do dotacji ze środków publicznych od warunków ustalonych w rozporządzeniu.