Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej pokrzywdzonego, chcącego złożyć subsydiarny akt oskarżenia z dnia 2014-06-20.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1790.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej pokrzywdzonego, chcącego złożyć subsydiarny akt oskarżenia.

W wystąpieniu z dnia 7 listopada 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył kwestię potrzeby nowelizacji unormowań zawartych w Kodeksie postępowania karnego w kierunku przewidzianym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych. Zmiany te zakładały, że jeśli sąd rozpoznający zażalenie na rozstrzygnięcia prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego uznawał, że w materiale dowodowym istnieją luki, które należy uzupełnić, nakazywał prokuratorowi podjęcie odpowiednich czynności dowodowych. Takie rozwiązanie dawałoby realną kontrolę nad działaniami prokuratorów, a także nie nakładałoby na pokrzywdzonego obowiązku gromadzenia materiału dowodowego. Minister Sprawiedliwości uznał w odpowiedzi, że istniejące brzmienie art. 330 § 2 k.p.k. nie jest wystarczająco precyzyjne, co powoduje w praktyce błędne interpretacje tego przepisu. W związku z powyższym w Ministerstwie podjęto prace mające na celu przygotowanie rozwiązań precyzujących brzmienie tego przepisu. Jednak, jak zauważa Rzecznik, projekty ustaw wniesionych do Sejmu nie zawierają propozycji zmian art. 330 § 2 k.p.k., które mogłyby doprowadzić do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jak również poprawy sytuacji pokrzywdzonego, chcącego skorzystać z możliwości złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: