Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rozpatrywania wniosków właścicieli gospodarstw rolnych o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 2014-06-20.

Adresat:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
I.7005.7.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rozpatrywania wniosków właścicieli gospodarstw rolnych o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał uwagi dotyczące problemów z wykładnią i stosowaniem pojęcia osoby rozpoczynającej działalność rolniczą. W wystąpieniu z września 2012 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niezgodności przepisów dotyczących przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z prawem Unii Europejskiej, Rzecznik wskazał, że niezgodność ta wynika ze sposobu uregulowania pojęcia „prowadzenie działalności rolniczej” w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, za osobę prowadzącą gospodarstwo może być uznany każdy, kto był właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie kierował tym gospodarstwem. Jednocześnie zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, młodym rolnikiem jest osoba, która w chwili składania wniosku ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie działań w celu prawidłowego rozpatrywania przez organy Agencji wniosków osób, które zgodnie z rozporządzeniem były właścicielami gospodarstwa rolnego, jednak faktycznie nie kierowały pracą w gospodarstwie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-22
Opis odpowiedzi:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (22.07.2014 r.) zapewnił, że pracownicy ARiMR oceniają kryteria, jakie powinny być spełnione w celu uzyskania wsparcia dla młodych rolników, z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi poinformowano ponadto, że przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” określa, że premia dla młodych rolników przeznaczona jest dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub prowadzą ją nie dłużej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie tego rodzaju wsparcia. Obowiązek dostarczenia dowodów poświadczających, że wnioskodawca faktycznie nie prowadził działalności rolniczej spoczywa na osobie ubiegającej się o pomoc. Wynika to z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.