Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie oceny zasadności i legalności działania prokuratorów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego podczas przeszukania w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost” z dnia 2014-06-23.

Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1963.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie oceny zasadności i legalności działania prokuratorów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego podczas przeszukania w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”.

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony informacjami w środkach masowego przekazu, podjął z urzędu działania zmierzające do zbadania i wyjaśnienia sprawy okoliczności i przebiegu czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy ABW i Prokuratury w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”, które miały na celu żądanie uzyskania od dziennikarzy określonego rodzaju materiałów dla potrzeb śledztwa. Mając na względzie regulacje prawne wynikające z Konstytucji oraz przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzecznik powziął wątpliwości co do tego, czy w trakcie powyższych działań dostatecznie wnikliwie analizowano kwestię proporcjonalności, i czy interes śledztwa w tej sprawie miał faktycznie charakter nadrzędny w stosunku do interesu publicznego w ochronie tajemnicy dziennikarskiej. Co istotne, dotychczasowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje jednoznacznie, że nie można dokonywać przeszukania biur redakcyjnych czy mieszkania dziennikarza dla uzyskania danych o osobach, które udzieliły mu informacji. Interwencja w siedzibie redakcji tygodnika może tym samym podważyć zaufanie opinii publicznej dla działań prokuratorów i funkcjonariuszy oraz zagrozić poparciu społecznemu dla niedawno osiągniętej niezależności Prokuratury, która stanowi wartość w demokratycznym państwie prawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-27
Opis odpowiedzi:
Prokurator Generalny (27.06.2014 r.) wyraził przekonanie, iż obawy o naruszenie zapisów Konstytucji lub Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podczas czynności przeszukania w redakcji tygodnika „Wprost”, w śledztwie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, są całkowicie bezpodstawne. Najistotniejsze znaczenie dla oceny prawnej wskazanego zdarzenia ma okoliczność, że w czasie tej czynności nie doszło i nie mogło dojść do naruszenia tajemnicy dziennikarskiej, bowiem zapisy nagrań, których wydania domagali się prokuratorzy, nie zawierały jakichkolwiek danych identyfikujących źródło informacji dziennikarza, a prokuratorzy takich informacji nie poszukiwali.