Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, transportowanych z zagranicy z dnia 2014-07-03.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.517.1430.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, transportowanych z zagranicy.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w marcu 2012 r. zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, które są transportowane z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską. W odpowiedzi wyjaśniono, że inicjatywa ustawodawcza w przedmiotowym zakresie nie jest przewidywana, ponieważ znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, a także wprowadzenie nowych rozwiązań praktycznych, pozwalają na zagwarantowanie osobom transportowanym z zagranicy prawa do właściwego wyżywienia. Do Biura RPO nadal jednak wpływają wnioski osób pozbawionych wolności, które były konwojowane z zagranicy i którym podczas transportowania nie zapewniono możliwości spożycia posiłku, co pokazuje, że wprowadzone zmiany nie rozwiązały w pełni sygnalizowanego problemu. W ocenie Rzecznika istnieje potrzeba pilnego podjęcia działań, które pozwolą na ostateczne uregulowanie w przepisach prawa polskiego kwestii zapewnienia posiłku osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-09-17
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (17.09.2014 r.) poinformował, że obowiązujące przepisy prawa regulują problematykę związaną z zapewnieniem posiłku osobie konwojowanej z zagranicy, gdy osoba ta znajduje się już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podziela stanowisko Komendy Głównej Policji, zgodnie z którym obowiązek zapewnienia prowiantu osobom konwojowanym z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien spoczywać na organie państwa przekazującego osobę konwojowaną do dalszej dyspozycji. Konwoje zbiorcze odbywają się przede wszystkim przy użyciu wojskowych samolotów transportowych. Z uwagi na uwarunkowania logistyczne, przygotowanie i podawanie żywności na pokładzie tych samolotów jest znacznie utrudnione. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważy możliwość wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu wypracowania rozwiązań w zakresie zapewnienia wyżywienia osobom pozbawionym wolności na mocy umów międzynarodowych, przez funkcjonariuszy Policji państwa przekazującego. W związku z bieżącą koniecznością zagwarantowania prowiantu osobom konwojowanym z zagranicy, resort spraw wewnętrznych podejmie równoległe działania mające na celu zapewnienie posiłku osobom pozbawionym wolności, które są transportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych.