Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego przez absolwentów mikrobiologii z dnia 2014-07-04.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
I.7033.28.2014
Data sprawy:
2014-07-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego przez absolwentów mikrobiologii.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi uniwersytetów prowadzących studia mikrobiologiczne w sprawie braku prawnej możliwości uzyskania przez absolwentów tego kierunku uprawnień diagnosty laboratoryjnego. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, w brzmieniu obowiązującym w latach 2001-2003, przewidywała, że diagnostą laboratoryjnym może zostać, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, również osoba, która uzyskała tytuł magistra mikrobiologii. Jednak w wyniku nowelizacji ustawy absolwenci kierunku mikrobiologia stracili możliwość wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, a zatem zostali pozbawieni także prawa do wykonywania tego zawodu. Konstytucja zapewnia wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Oczywiście prawo to nie jest absolutne i może podlegać ustawowym ograniczeniom, jednak ważne jest, aby ustawodawca wyraźnie określił przesłanki, od spełnienia których zależy wykonywanie danego zawodu. Absolwenci studiów mikrobiologicznych są znakomicie przygotowani do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Dlatego, w opinii Rzecznika, istnieją poważne wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z Konstytucją. Wydaje się, że dobrą okazją do dokonania stosownych zmian w przepisach prawa mogłyby być trwające prace nad IV transzą deregulacji zawodów regulowanych. Pozwoliłoby to na przywrócenie absolwentom kierunku mikrobiologia, których kształci w Polsce aktualnie pięć uniwersytetów, utraconego ponad 10 lat temu prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-24
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (24.07.2014 r.) w pełni podziela pogląd o niezasadności pozbawienia absolwentów studiów w zakresie mikrobiologii możliwości uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. W ocenie Ministra ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wymaga zmian w zakresie przepisów określających zasady dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego w takim stopniu, aby nie budziły one wątpliwości co do ewentualnej niezgodności z Konstytucją RP. Omawiana problematyka należy jednak do zakresu działania Ministra Zdrowia.