Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie systemu zintegrowanego monitoringu przestępstw z nienawiści z dnia 2014-07-22.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
I.816.15.2014
Data sprawy:
2014-07-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie systemu zintegrowanego monitoringu przestępstw z nienawiści.
Cele i działania określone w przyjętym w grudniu 2013 r. przez Radę Ministrów „Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016” należą do priorytetowych aktywności właściwych organów publicznych na rzecz urzeczywistnienia zasady równości i niedyskryminacji bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Niezbędna staje się więc właściwa realizacja wyznaczonych zadań. Jednym z podstawowych obszarów działania określonych w Programie jest przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy.
W ramach prac Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, utworzonej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, uzgodniono m.in. utworzenie systemu zintegrowanego monitoringu incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym, czy też innych zdarzeń o podłożu dyskryminacyjnym. System miał być elektroniczną platformą stanowiącą źródło aktualnych informacji o zdarzeniach, ułatwiającą komunikację między podmiotami włączonymi do systemu, umożliwiającą tworzenie zestawień statystycznych oraz raportów oraz przyczyniającą się do skutecznego reagowania odpowiednich władz publicznych. W ocenie Rzecznika platforma, jako pierwsze tego rodzaju systemowe działanie umożliwiające monitoring przestępstw z nienawiści nie tylko na tle rasowym i narodowościowym, w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zwiększenia wiedzy o skali zjawiska, a w konsekwencji do właściwego reagowania na przypadki dyskryminacji. Niestety, jak wynika z publikacji prasowych, projekt miał zostać zamknięty, a zarezerwowane pieniądze przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na działającą już platformę „Report Racism”, gdzie można zgłaszać wyłącznie napaści na tle rasowym i narodowościowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-25
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (25.08.2014 r.) poinformował, że monitoring przestępstw z nienawiści, w tym przestępstw popełnianych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, prowadzi w ramach Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSW, Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Zespół gromadzi informacje na podstawie zgłoszeń organizacji pozarządowych, podmiotów indywidualnych, jednostek organizacyjnych Policji, a także informacji zawartych w artykułach prasowych i raportach organizacji pozarządowych. Zespół zwraca się do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, prokuratury oraz do sądów o przekazanie informacji na temat działań podjętych w sprawie wymienionych zdarzeń, a także informacji o sposobie zakończenia prowadzonych postępowań, w szczególności o wydanych postanowieniach lub wyrokach. Zgromadzone informacje są wykorzystywane m.in. przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie zwalczania przestępstw na tle nienawiści.
Ponadto Ministerstwo realizuje projekt o nazwie „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści, czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”.