Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim z dnia 2014-07-31.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
I.7033.42.2014
Data sprawy:
2014-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące zasad opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagród ministra właściwego w sprawach szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, regulujące m.in. tryb opiniowania wniosków o przyznanie nagród. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku o nagrodę należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez naukowców zatrudnionych w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody. Przyjęte rozwiązanie wyłącza spośród grona osób rekomendujących kandydata do nagrody naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności naukowców emerytowanych, co może stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek. Wydaje się, że kwestionowany przepis rozporządzenia w założeniu miał zapobiegać sytuacji, w której rekomendacja jest sporządzana przez osoby pracujące w tej samej jednostce naukowej co kandydat do nagrody. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-11
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11.08.2014 r.) poinformowała, że w obecnym stanie prawnym do wniosków o nagrody ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i za całokształt dorobku należy dołączyć m.in. trzy rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody. Intencją takiego sformułowania przepisów był zamiar zapewnienia braku konfliktu interesów pomiędzy kandydatami do nagród a osobami sporządzającymi rekomendacje, a także gwarancja pełnej bezstronności procedury. Wszelkie zgłoszone propozycje zmian przepisów i procedur zostaną rozważone podczas prac nad ewentualną nowelizacją przepisów z zakresu przyznawania nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Dokonywanie nowelizacji omawianego aktu prawnego w trakcie procedowania nad wnioskami o nagrody ministra złożonymi w 2014 r. nie wydaje się na tym etapie zasadne.