Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów z dnia 2014-07-31.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
I.7030.3.2014
Data sprawy:
2014-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów.
Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje skargi w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych odnośnie do przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów oraz wymaganych dokumentów uprawniających do tych przejazdów. W dotychczasowej korespondencji Rzecznik otrzymała wyjaśnienia Ministra Edukacji Narodowej, z których wynika, że problem ulg w transporcie zbiorowym powinien zostać uregulowany do końca 2016 r. Jest to jednak termin dość odległy, tymczasem problem dotyczy uprawnień dla uczniów będących obywatelami polskimi, ale uczącymi się za granicą, uczniów szkół zagranicznych w Polsce, obywateli państw Unii Europejskiej, bądź będących członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej. Rzecznik sygnalizowała także problem niejednolitych regulacji prawa miejscowego dotyczących transportu miejskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie wyjaśnień.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-11
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (11.08.2014 r.) poinformowała, że dokumentem poświadczającym uprawnienie uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego jest legitymacja szkolna. Zapewnienie prawa do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granicą lub w szkołach zagranicznych na terenie Polski, posiadającym legitymacje szkolne w obcym języku, byłoby rozszerzeniem dotychczasowego zakresu uprawnień do ulg. Ewentualne wystąpienie z inicjatywą legislacyjną zmierzającą do rozszerzenia dotychczasowego zakresu uprawnień do ulg przejazdowych należy do ministra właściwego ds. edukacji narodowej działającego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie obejmuje przejazdów komunikacją miejską. Ewentualne wprowadzenie ulg w komunikacji miejskiej dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, ale uczących się za granicą lub w szkołach zagranicznych na terenie Polski, jak również określenie sposobu dokumentowania stosownego uprawnienia, należy do wyłącznej kompetencji samorządów.