Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym z dnia 2014-08-07.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
I.602.2.2014
Data sprawy:
2014-08-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym.

W swoim wystąpieniu Rzecznik zwraca uwagę, że pomimo zbliżającego się terminu wyborów samorządowych, brak jest w przestrzeni publicznej i mediach akcji informacyjnych o nowych rozwiązaniach w zakresie prawa wyborczego, w szczególności dotyczących problematyki równości płci. Jest to jeden z czynników, który w sposób negatywny wpływa na niewielki udział kobiet w polskim życiu politycznym. Kodeks wyborczy z 2011 roku, po raz pierwszy zostanie wykorzystany w wyborach samorządowych, dlatego tak ważne jest aby w pełni i rzetelnie informować obywateli o przysługujących im uprawnieniach, i to zarówno w zakresie czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. Na potrzebę zaplanowania i podjęcia rozbudowanych działań o charakterze informacyjnym Rzecznik wskazywała już w poprzednim wystąpieniu do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z 17 stycznia 2014 r. Jednak uzyskana wówczas odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca. Dlatego Rzecznik ponownie postuluje pilne podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie. Ponadto niezbędne jest stałe monitorowanie problematyki równości płci w procesie wyborczym, również w kontekście funkcjonowania mechanizmów prawnych pozwalających na skuteczniejsze, rzeczywiste zagwarantowanie zasady równości płci i zwiększenie zaangażowania kobiet w proces wyborczy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań legislacyjnych odnoszących się do problematyki korzystania przez kobiety z biernego prawa wyborczego i poinformowanie o planowanej aktywności w tym zakresie, a także powiadomienie o planowanych działaniach edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku niedoreprezentowania kobiet w sferze publicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-09-09
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (09.09.2014 r.) przedstawiła informacje o podejmowanych lub planowanych działaniach w kwestii udziału kobiet w procesie decyzyjnym. Pełnomocnik Rządu podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz zwiększenia udziału kobiet we władzach samorządowych, jak i parlamentarnych. We wrześniu planowana jest konferencja organizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotycząca udziału kobiet w wyborach samorządowych. W ramach współpracy z Kongresem Kobiet Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania uczestniczy w regularnie organizowanych Regionalnych Kongresach Kobiet, których stałym elementem jest podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększonego udziału kobiet we władzach samorządowych oraz parlamentarnych. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania planuje przeprowadzenie działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji. Prowadzi także działania lobbingowe na rzecz przyjęcia ustawowych rozwiązań dotyczących wprowadzenia tzw. mechanizmu suwakowego na listach wyborczych, które są obecnie przedmiotem prac Sejmu RP. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zwróciła się również do szefów partii politycznych o podejmowanie działań zmierzających do zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym w tym działań edukacyjnych oraz informacyjnych.