Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych z dnia 2014-02-25.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.711.4.2014
Data sprawy:
2014-02-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych.
We wrześniu 2013 r. Rzecznik zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania do standardów konstytucyjnych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw rozwoju wsi miał określić w rozporządzeniu zakres, warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem. Z pewnością upoważnienie ustawowe nie stanowiło delegacji ustawowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w rozporządzeniu zasad, trybu i warunków, jakie należy spełnić, aby zostać wpisanym na listy: doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych. Zdaniem Rzecznika materia ta powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował w odpowiedzi, że nie jest zasadne podejmowanie działań legislacyjnych w celu zmiany rozporządzenia, bowiem realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmierza ku zakończeniu i tym samym „wygaszaniu” będą podlegać czynności w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej w ramach tego programu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, jak omawiany problem został uregulowany w kontekście nowych działań w ramach PROW 2014-2020.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-03-13
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (13.03.2014 r.) uznał za niezasadne zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej, w celu dostosowania go do standardów konstytucyjnych. Upoważnienie ustawowe do wydania tego rozporządzenia upoważnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w drodze rozporządzenia nie tylko zakresu, warunków, sposobu i trybu prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem, ale również warunków, sposobu i trybu doradzania w kwestii sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. W ocenie Ministra rozporządzenie nie narusza art. 92 Konstytucji RP. Projekt rozporządzenia był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, w tym był opiniowany przez Rządowe Centrum Legislacji, które nie podniosło przekroczenia upoważnienia ustawowego. Sugestia dotycząca regulacji na poziomie ustawowym warunków wpisu na listę doradców rolnych, doradców rolno-środowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych, zostanie wzięta pod rozwagę przy tworzeniu nowych przepisów regulujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.