Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania wokand sądowych z dnia 2014-03-21.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.501.96.2014
Data sprawy:
2014-03-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania wokand sądowych.
W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z 2013 r. w sprawie wokand sądowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował o trwających pracach nad rozporządzeniem – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, w którym w odmienny sposób zostanie uregulowane sporządzanie wokand sądowych. W ocenie Rzecznika kwestia sporządzania wokand wymaga pilnej zmiany przepisów. Praktyka wyświetlania elektronicznych wokand przy wejściu do sądów, a także na stronach internetowych sądów znacząco zwiększa ryzyko upublicznienia danych osobowych ofiar przestępstw seksualnych oraz danych świadków i stron w innych sprawach, w których charakter wymaga szczególnej ochrony (np. w sprawach o ubezwłasnowolnienie). Obecna regulacja znajdująca się w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, która przewiduje sporządzanie wokand w każdej sprawie, niezależnie od utajnienia jej przebiegu, w tym umieszczanie na niej danych osobowych świadków – osób poszkodowanych przestępstwem, może stanowić nieproporcjonalną ingerencję w prawo do prywatności i związane z nim prawo do ochrony danych osobowych. Wątpliwości budzi także ranga aktu, w którym uregulowane zostało przetwarzanie danych osobowych. Z Konstytucji wynika bowiem nakaz regulowania tej kwestii w powszechnie obowiązującym akcie prawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o stanie prac nad wspomnianym rozporządzeniem.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-05-05
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (05.05.2014 r.) podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie. Poinformował jednocześnie o trwających w Ministerstwie pracach nad przygotowaniem nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Celem podjętych prac jest kompleksowe uregulowanie zagadnień dotyczących m.in. wewnętrznej organizacji sądów dostosowanie ich do wielokrotnie nowelizowanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. W projekcie rozporządzenia proponuje się m.in. aby wokanda zawierała imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska stron. Ponadto w sprawach cywilnych wokanda będzie wskazywać przedmiot sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia – sygnaturę akt, oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu (obwinionemu). W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nie będzie podawało się przedmiotu sprawy, tylko określało się je jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego lub opiekuńczego.