Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących pomocy unijnej dla pszczelarzy z dnia 2014-09-08.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.23.2014
Data sprawy:
2014-09-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących pomocy unijnej dla pszczelarzy.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi w sprawie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i wymogów wprowadzanych m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w sezonie 2013/14”. Skarżący kwestionują wymóg pozyskania zaświadczenia lekarza weterynarii, jak też przekazania do upoważnionego laboratorium pobranych do badania próbek. Ich zdaniem wymóg ten nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Wątpliwości Rzecznika nie dotyczą samego wymogu udokumentowania zdrowotności pszczół, lecz dotyczą formy aktu, w którym ten wymóg wprowadzono. W ocenie Rzecznika uregulowanie kwestii dofinansowania pszczelarstwa wynikającej z programów Unii Europejskiej nie może odbywać się w formie aktu prawnego nie będącego aktem prawa powszechnie obowiązującego. Obecnie obowiązujące zasady przyznawania tego rodzaju wsparcia finansowego nie spełniają standardów konstytucyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-10
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10.10.2014 r.) nie podzielił wątpliwości Rzecznika i wyjaśnił, że wprowadzenie w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014 wymogu uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowotnym pasieki, wystawionego przez lekarza weterynarii ma właściwe i wystarczające umocowanie prawne. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/14; 2014/15; 2015/2016 został opracowany i przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia na podstawie przepisu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy Prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem właściwym do realizacji zadań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Agencja m.in. realizuje zadania na rynkach produktów rolnych, opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach. Wynika z tego, że to przepisy ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych nakładają na Prezesa ARR obowiązek opracowania Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. W związku z powyższym Prezes Agencji Rynku Rolnego wydał zarządzenie z dnia 17 września 2013 r., w którego załączniku zawarto Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”, zawierające wymóg uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowotnym pasieki wystawionego przez lekarza weterynarii.