Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych z dnia 2014-09-15.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1656.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach penitencjarnych, dotyczące odmowy weryfikacji za pomocą badań laboratoryjnych wyniku nieinwazyjnych badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wynik badania nieinwazyjnego uznaje się za ostateczny, co przesądza o dalszym postępowaniu w sprawie. Skazanemu wymierza się karę dyscyplinarną, a komisja penitencjarna podejmuje decyzję o zmianie dotychczasowej grupy klasyfikacyjnej i skierowaniu skazanego do zakładu karnego typu zamkniętego, co często prowadzi do przetransportowania do jednostki znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania najbliższych. Obecnie skazany nie ma możliwości udowodnienia, że nie zgadzał się z wynikiem badania. Zdaniem Rzecznika powinno się umożliwić osobie badanej złożenie pisemnych uwag dotyczących przeprowadzenia badania nieinwazyjnego. Ponadto konieczne jest stosowanie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji, które przewidują obligatoryjne stosowanie badań laboratoryjnych w sytuacji, gdy skazany kwestionuje wyniki badań nieinwazyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-29
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (29.10.2014 r.) poinformował, że zagadnienie poruszone w wystąpieniu Rzecznika było badane w Ministerstwie Sprawiedliwości z uwagi na pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z grudnia 2012 roku. Podjęte wówczas działania doprowadziły do skierowania pisma przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do podległych mu Dyrektorów Okręgowych, w którym zawarto wytyczne dotyczące prawidłowej interpretacji przepisów. Z uwagi jednak na powtarzające się zarzuty co do sposobu dokumentowania wyników badań nieinwazyjnych, zarówno Dyrektor Generalny Służby Więziennej, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości, pozytywnie przyjmują propozycję zmiany treści wzoru protokołu z przebiegu badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego. Protokół ten jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji. W tym celu zostaną podjęte prace legislacyjne. Nowelizacja przepisów powinna usunąć wątpliwości i zastrzeżenia rodzące się na tle praktyki przeprowadzania badań metodami nieinwazyjnymi.