Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości dotyczących procesu uzyskiwania specjalizacji lekarskich z dnia 2014-10-02.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2014
Data sprawy:
2014-10-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości dotyczących procesu uzyskiwania specjalizacji lekarskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje o nieprawidłowościach w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich. W piśmie przekazanym do Biura RPO, Konsultant Krajowy zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wprowadzenie obowiązku dołączania do „Dzienniczków” wykonanych asyst i wykonywanych samodzielnie operacji, kserokopii dokumentacji z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych, stanowiącej potwierdzenie wykonania tych zabiegów. W ocenie Rzecznika wprowadzony obowiązek nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym. Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewidują udostępnienia dokumentacji medycznej lekarzom odbywającym specjalizację oraz konsultantowi krajowemu, a tym bardziej innym osobom związanym ze specjalizacją lekarzy, w celu uwiarygodnienia dokumentacji dotyczącej przebiegu i realizacji specjalizacji w zakresie samodzielnie wykonywanych przez specjalizującego się operacji i zabiegów operacyjnych. Obowiązek sformułowany w piśmie Konsultanta Krajowego nie znajduje również oparcia w przepisach dotyczących specjalizacji lekarzy. W świetle przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia powstaje również wątpliwość co do umocowania Konsultanta Krajowego do dookreślania obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zbadanie opisanej sprawy oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie respektowania obowiązujących przepisów prawa i praw pacjenta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: