Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie długich terminów oczekiwania na rozpatrzenie odwołania przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową z dnia 2014-11-24.

Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.511.294.2014
Data sprawy:
2014-11-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie długich terminów oczekiwania na rozpatrzenie odwołania przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową.

W pismach nadsyłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskodawcy skarżą się na długie terminy oczekiwania na rozpatrzenie przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową odwołań od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia. W jednym z pism wnioskodawcy podnosili, że trwające od wielu lat postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na terenie których położone są użytkowane przez nich lokale mieszkalne, uniemożliwiają im wykup tych lokali. Organem sprawującym nadzór nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie występowała do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie znacznego przekraczania przez Komisję obowiązujących terminów załatwiania spraw. W otrzymanych wyjaśnieniach zwracano uwagę na niepełny stan osobowy Komisji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadziło prace legislacyjne zmierzające do zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Zapowiadane zmiany przepisów miały na celu zlikwidowanie zaległości w rozpatrywaniu odwołań od decyzji komunalizacyjnych wojewodów przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową, a także zapewnienie prawidłowego działania Komisji. Do chwili obecnej zmiany te nie zostały jednak wprowadzone. Niepokój Rzecznika budzi fakt, iż pomimo znaczącego upływu czasu od momentu pojawienia się problemu w funkcjonowaniu Komisji, nie zostały podjęte stosowne działania mające na celu zapewnienie prawidłowej działalności Komisji. Długi okres oczekiwania na rozstrzygnięcie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w wielu przypadkach ma bezpośredni wpływ na sytuację obywateli i utrudnia im bądź też uniemożliwia skorzystanie z konkretnych uprawnień, które niekiedy mają charakter czasowy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego działania Komisji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-23
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (23.01.2015 r.) poinformował, że uwagi Rzecznika dotyczące nieprawidłowości w działaniu Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej zostaną wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dotyczących powoływania Komisji. Jednocześnie wyjaśnił, że Minister Administracji i Cyfryzacji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. W toku konsultacji międzyresortowych Rządowe Centrum Legislacji wskazało na konieczność zmiany ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ponieważ zawarte w niej upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do powołania przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej oraz określenia trybu działania Komisji nie zostało dostosowane do wymogów Konstytucji. Proces legislacyjny dotyczący projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów został zakończony. Jednocześnie, mając na względzie uwagi Rządowego Centrum Legislacji, Minister Administracji i Cyfryzacji rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Mając na uwadze pilny charakter projektu Minister wystąpił w styczniu 2015 r. do Prezesa Rady Ministrów o zwolnienie z obowiązku przygotowania projektu założeń nowelizacji tej ustawy.