Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez osoby samotnie wychowujące dziecko z dnia 2014-11-28.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.356.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez osoby samotnie wychowujące dziecko.

Na tle sprawy indywidualnej ujawnił się problem związany z ustaleniem, czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko, osoba będąca w związku małżeńskim, jeżeli został wydany prawomocny wyrok stwierdzający, że jej mąż nie jest ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa. Dyrektor Izby Skarbowej wydając w tej sprawie interpretację indywidualną w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że nie można uznać wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko. Zdaniem organu, orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa nie jest tożsame z wyrokiem o pozbawieniu praw rodzicielskich. W opinii Rzecznika z chwilą uprawomocnienia się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa dochodzi do ustania władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, osoba pozostająca w związku małżeńskim, która faktycznie samotnie wychowuje dziecko i uzyskała prawomocny wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa, może korzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatkowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sprawie indywidualnej wyjaśnienia zawarte w piśmie Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów potwierdziły stanowisko Rzecznika. Jednocześnie zapewniono, że wydane w tym zakresie interpretacje indywidualne zostaną zweryfikowane przez Ministra Finansów. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-28
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (24.12.2014 r.) potwierdził, że Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko, że osoba pozostająca w związku małżeńskim, w sytuacji gdy został wydany prawomocny wyrok stwierdzający, że jej małżonek nie jest ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów, jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowuje to dziecko i jednocześnie spełnione zostały wszystkie pozostałe warunki uprawniające do zastosowania omawianego rozliczenia. W związku z powyższym dokonano analizy interpretacji indywidualnych zamieszczonych w bazie Systemu Informacji Podatkowej, a następnie wystąpiono do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Biur Krajowej Informacji Podatkowej o przesłanie pięciu akt interpretacji indywidualnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko w przypadku orzeczenia o zaprzeczeniu ojcostwa. Do Ministerstwa wpłynęły m.in. akta interpretacji, o której mowa w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionej przez Ministra Finansów. Pozostałe interpretacje indywidualne wydane w przedmiotowym zakresie zostaną zweryfikowane według kolejności wpływu.