Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Biuro RPO w komendach i komisariatach Policji w celu zapoznania się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji z dnia 2014-12-03.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7050.6.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Biuro RPO w komendach i komisariatach Policji w celu zapoznania się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła wnioski z kontroli w wybranych komendach i komisariatach Policji przeprowadzonej przez Biuro RPO w celu zapoznania się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji w jednostkach średniego i niższego szczebla. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiła widoczna poprawa warunków pełnionej służby, zwłaszcza w obszarze modernizacji i budowy obiektów jednostek oraz ich wyposażenia m.in. w sprzęt komputerowy, papier czy paliwo. Należy odnotować również poprawę sytuacji w dostępie do środków łączności i internetu, a co za tym idzie, do baz aktów prawnych. Wśród zagadnień wymagających zwrócenia szczególnej uwagi, należy wskazać: potrzebę poprawy jakości i dystrybucji umundurowania, usprawnienie organizacji wymiany i sposobu serwisowania wyeksploatowanych pojazdów służbowych, zwiększenie liczby miejsc pozwalających na oddanie strzału kontrolnego, uzupełnienie wkładów do narkotestów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-17
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (17.02.2015 r.) wskazał, iż w celu poprawy warunków obsługi obywateli oraz pracy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaplanowało do realizacji w latach 2013-2015 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji. Lista zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu jest opracowywana przez Komendanta Głównego Policji na podstawie propozycji komendantów wojewódzkich Policji. W ramach Programu w 2013 roku zakończono realizację 82 zadań, w tym 34 inwestycji i 48 remontów. W 2014 roku zakończono realizację 51 zadań, w tym 28 inwestycji i 23 remontów, zaś w 2015 roku w trakcie realizacji znajduje się 95 zadań, w tym 48 inwestycji i 47 remontów. Ze względu na duże potrzeby w zakresie modernizacji i utrzymania infrastruktury Policji rozważane jest kontynuowanie Programu po 2015 roku. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił w odpowiedzi szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego obiektów wskazanych w wystąpieniu Rzecznika. Odnosząc się do kwestii jakości umundurowania Minister podkreślił, że jakość kolejnych partii umundurowania dostarczanego do jednostek Policji jest potwierdzana określonymi w przepisach prawa procedurami odbiorczymi. W odniesieniu do uwag dotyczących wyposażenia obiektów służbowych Policji w sprzęt biurowy, kwatermistrzowski, łączności, narkotesty itp., należy podkreślić, że zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym oraz praktyką, zapewnienie tego sprzętu należy do poszczególnych Komendantów Wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji jako kierowników jednostek budżetowych. Zasadniczym uwarunkowaniem rzutującym na skalę zapewnienia wymienionego sprzętu jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na potrzeby Policji. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że zarówno w Komendzie Głównej Policji, jak i w jednostkach organizacyjnych Policji, w ramach gospodarki transportowej kontynuowane są prace mające na celu dalsze usprawnienie organizacji wymiany pojazdów służbowych, których stopień wyeksploatowania wymianę tę uzasadnia, a także sposobu serwisowania sprzętu transportowego.