Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego związanego z wyjazdem służbowym z dnia 2015-05-07.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.981.2014
Data sprawy:
2015-05-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego związanego z wyjazdem służbowym.

Z informacji, jakie napływają do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że organy podatkowe prezentują niekorzystne dla podatników stanowisko dotyczące skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego, związanego z wyjazdem służbowym, nie będącym podróżą służbową. W indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego Minister Finansów uznaje, że wartość świadczenia (noclegu) poniesionego w związku z wykonaniem zleconych przez pracodawcę obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę stanowić będzie przychód ze stosunku pracy. Organy wskazują, że na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko w przypadku pracowników odbywających podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia obejmującego diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Przeciwne stanowisko jest prezentowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie tez zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/13 uznał, że zapłatę przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę, poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika, należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie w interesie pracownika. W konsekwencji sfinansowanie kosztu noclegu takiego pracownika nie może być uznane za element jego przychodu. Zdaniem Rzecznika niepokojące jest pomijanie przez organy podatkowe prokonstytucyjnej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartej w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jak również nieuwzględnianie stanowiska zawartego w orzecznictwie sądów administracyjnych, podczas gdy Ordynacja podatkowa wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ocenę problemu i zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-05-29
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (29.05.2015 r.) podziela zapatrywanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym zapłatę przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika. W związku z powyższym sfinansowanie noclegu takiego pracownika nie może być uznane za element jego przychodów. Przedstawione zagadnienie będzie poddane dalszej analizie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania niwelującego zróżnicowanie sytuacji pracowników odbywających podróż służbową w stosunku do tzw. pracowników mobilnych. Obecnie trudno stwierdzić, czy najkorzystniejszym działaniem byłaby zmiana przepisów ustawy PIT. Możliwe, że ten sam efekt zostanie osiągnięty poprzez ukształtowanie jednolitej linii orzecznictwa, która w praktyce doprowadzi do jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez wszystkie zainteresowane podmioty, tj. zarówno podatników, płatników, organy podatkowe oraz sądy administracyjne.