Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w toku postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu z dnia 2015-06-01.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7043.123.2015
Data sprawy:
2015-06-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w toku postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu przewidują, że w toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy spośród funkcjonariuszy, jeżeli funkcjonariusz ten wyrazi na to zgodę, oraz jego odwołania. Przyjęte rozwiązanie pozostaje w kolizji z treścią przepisu ustawy o Biurze Ochrony Rządu, zgodnie z którym prawo do obrony obwinionego jest realizowane w szczególności przez powołanie obrońcy, którym może być funkcjonariusz lub pracownik BOR albo adwokat lub radca prawny. Przepis rozporządzenia zawęża zakres stosowania ustawy o Biurze Ochrony Rządu do funkcjonariuszy BOR. Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich z punktu widzenia postanowień Konstytucji określających warunki, jakie spełniać ma upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego. Podobne wątpliwości wywołuje treść zawartego w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu upoważnienia do wydania rozporządzeń dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego powyżej stanu rzeczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-16
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (16.07.2015 r.) przedstawił stanowisko zgodnie z którym zasadne jest dostosowanie aktualnej regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do stanu prawnego wynikającego z przepisów ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Wskazana przez Rzecznika kolizja norm, do czasu podjęcia stosownej interwencji legislacyjnej, może być obecnie usunięta przez zastosowanie jednej z podstawowych reguł kolizyjnych, zgodnie z którą normę prawną posiadającą wyższą pozycję w hierarchii źródeł prawa należy stosować z pierwszeństwem przed pozostającą z nią w kolizji normą prawną niższej rangi. Tym samym przepis ustawy o Biurze Ochrony Rządu należy stosować z pierwszeństwem przed przepisem rozporządzenia w zakresie, w jakim przepis rozporządzenia nie przewiduje powołania w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcy spoza funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podziela również stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące konieczności ustawowego uregulowania zasad postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Wskazane w wystąpieniu zmiany legislacyjne zostaną wprowadzone przy najbliższej nowelizacji ustawy o Biurze Ochrony Rządu.