Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osób objętych tzw. starym systemem emerytalnym z dnia 2015-05-26.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.322.2015
Data sprawy:
2015-05-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osób objętych tzw. starym systemem emerytalnym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi od ubezpieczonych objętych tzw. starym systemem emerytalnym. W skargach podnoszony jest zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady równości przy ustalaniu emerytury w związku ze zróżnicowaniem zasad traktowania przypadających przed 1 stycznia 1999 r. okresów opieki nad dzieckiem wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawą z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodano przepis, zgodnie z którym przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem będą uwzględniane jako okresy składkowe, czyli liczone po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego. Takiego rozwiązania nie przewidziano wobec ubezpieczonych objętych starym systemem emerytalnym, których wysokość emerytury ustalana jest na dotychczasowych zasadach. W tym przypadku okresy opieki nad dzieckiem będą uwzględniane jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7% podstawy wymiaru emerytury. W ocenie skarżących okres sprawowania opieki nad dzieckiem powinien być traktowany w jednakowy sposób w starym i nowym systemie emerytalnym, ponieważ dotyczy okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu sprzed reformy emerytalnej. Dla osób objętych nowym systemem emerytalnym okresy opieki nad dzieckiem przypadające przed 1999 r. traktowane są preferencyjnie. Niezbędna jest zatem ocena, czy w świetle konstytucyjnych zasad zaufania do państwa i prawa oraz równości zasady zaliczania okresów opieki nad dziećmi przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie powinny być jednolite zarówno dla osób objętych starym, jak i nowym systemem emerytalnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-10
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (10.07.2015 r.) nie podzielił wątpliwości przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i wyjaśnił, że wprowadzona nowelizacją z dnia 21 kwietnia 2015 r. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmiana sposobu uwzględniania w kapitale początkowym okresów nieskładkowych, do których należą okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat oraz z powodu opieki nad dzieckiem, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, miała służyć realizacji zasady równego traktowania ubezpieczonych w obrębie nowego systemu emerytalnego. Wejście w życie nowej regulacji nie powoduje pogorszenia sytuacji prawnej żadnego z ubezpieczonych. Przychylenie się do postulatu, aby omawiana regulacja miała zastosowanie również przy obliczaniu emerytury według starych zasad, nie byłoby właściwe, ponieważ założeniem reformy emerytalnej było stopniowe wygaszenie starego systemu emerytalnego.