Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych z dnia 2015-07-27.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.1052.2014
Data sprawy:
2015-07-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika od dłużnika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pobierane przez skarżącego świadczenie emerytalno - rentowe wypłacane z Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA nie jest objęte obniżoną opłatą stosunkową od kwot egzekwowanych. Ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji powiększono katalog wierzytelności, przy egzekucji których obowiązuje obniżona opłata stosunkowa w wysokości 8% wyegzekwowanego świadczenia o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a także świadczenia wypłacane na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pomimo znaczącego poszerzenia katalogu upoważniającego komornika do zastosowania niższej, ośmioprocentowej stawki opłaty stosunkowej, nadal nie uwzględniono żołnierzy zawodowych oraz innych funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających ze świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego, jak również osób korzystających z ubezpieczenia społecznego rolników. W opinii Rzecznika obowiązująca regulacja budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wskazanie przyczyn obowiązującego zróżnicowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-11
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (11.09.2015 r.) poinformował o trwających w Sejmie pracach legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W projekcie zawarto propozycję zbieżną ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, polegającą na rozszerzeniu katalogu wierzytelności, z których egzekucja objęta jest obniżoną opłatą stosunkową pobieraną przez komornika o świadczenia otrzymywane przez dłużników na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i służb mundurowych. Projekt zmiany przepisów jednocześnie uwzględnia propozycje przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości.