Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich z dnia 2015-07-29.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.66.2015
Data sprawy:
2015-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich.

Zgodnie z uzasadnieniem poselskiego projektu ustawy o praktykach absolwenckich miała ona przyczynić się do polepszenia aktualnej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Ustawa wprowadza szczególny typ umowy, do której przepisy kodeksu pracy znajdują bardzo ograniczone zastosowanie. W toku konsultacji projektu zgłaszane były liczne zastrzeżenia. Zasadnicze obawy dotyczyły wykorzystywania możliwości nieodpłatnego odbywania praktyk przed zatrudnieniem absolwenta na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca nie wprowadził gwarancji choćby okresowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę po odbytej praktyce. W tej sytuacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy praktykanci zawierają kolejne umowy z nowym podmiotem. Działania takie byłyby niemożliwe w sytuacji zastosowania wobec praktykantów umowy na okres próbny, która mogłaby pełnić rolę umowy o praktykę. Zdaniem Rzecznika poziom ochrony absolwentów w zakresie gwarancji płacowych, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego nie jest wystarczający. Zgodnie z założeniami ustawa miała być jednym ze środków służących poprawie sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Okres obowiązywania jej przepisów w pełni uprawnia do przeprowadzenia oceny, czy instytucja praktyk absolwenckich realizuje przyjęte założenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-08-31
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (31.08.2015 r.) poinformował, że ustawa o praktykach absolwenckich nie pozostaje w jego właściwości, dlatego nie jest znany Ministrowi zakres oddziaływania tej ustawy na rynek pracy, ani dane statystyczne dotyczące praktycznego funkcjonowania praktyk absolwenckich. Prace nad projektem omawianej ustawy zostały zainicjowane przez Ministra Gospodarki, a następnie zostały przejęte przez posłów jako projekt poselski, zaś Minister Gospodarki został upoważniony przez Radę Ministrów do reprezentowania Rządu w sprawie projektu ustawy w toku prac parlamentarnych. Jednocześnie Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał Rzecznikowi informację dotyczącą sytuacji młodych bezrobotnych w Polsce.