Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ograniczenia wstępu na sportowe imprezy masowe z dnia 2015-10-14.

Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.715.15.2014
Data sprawy:
2015-10-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ograniczenia wstępu na sportowe imprezy masowe.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się kibice, którzy pomimo posiadania ważnego biletu nie zostali wpuszczeni na imprezę sportową. Skarżący poinformowali Rzecznika, iż na niektóre mecze wstęp mieli wyłącznie kibice z powiatu, w którym znajduje się dany klub sportowy. Z informacji przekazanych Rzecznikowi przez kluby sportowe wynikało, że ograniczenie wstępu na mecze wynikało z decyzji właściwego burmistrza. Rzecznik wskazał w wystąpieniu, że jednym z aspektów realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do dóbr kultury jest dostęp do kultury fizycznej, zaś ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy spełniają konkretne warunki. Rzecznik jest świadomy. że organizatorzy imprez masowych borykają się z aktami przemocy „stadionowej”, ale nie zwalnia to z przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, szczególnie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o wdrożeniu przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nie można z góry odmówić osobom posiadającym bilet wstępu wejścia na mecz, gdyż o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa i porządku publicznego nie decydują ogólne cechy osób, w tym ich miejsce zamieszkania czy zachowania, jakich dopuszczała się dana osoba podczas poprzednich imprez masowych, ale wyłącznie stan lub zachowanie osoby bezpośrednio przed wejściem na mecz. W ocenie Rzecznika ograniczenie wejścia na imprezę masową tylko dla mieszkańców określonego powiatu budzi poważne wątpliwości co do zgodności z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, jak i co do możliwości wprowadzenia takiego ograniczenia w świetle konstytucyjnie chronionej wolności korzystania z dóbr kultury. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań mających na celu uniknięcie opisanego problemu w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-17
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (17.12.2015 r.) w odpowiedzi przekazanej Rzecznikowi na prośbę Ministra Administracji i Cyfryzacji stwierdził, że zagadnienie opisane w wystąpieniu Rzecznika pozostaje poza zakresem jego właściwości. Jednocześnie wskazał na obowiązujące przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.