Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 2015-12-23.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.43.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli o wykorzystaniu środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wynika, że środki publiczne przeznaczone na realizację działań osi Leader zostały wykorzystane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące realizacji osi Leader polegały przede wszystkim na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, a także naruszaniu zasady bezstronności przy wyborze projektów do realizacji. Wątpliwości NIK wzbudziła także działalność lokalnych grup działania, które w wielu przypadkach nieprawidłowo informowały wnioskodawców o dokonanej ocenie wniosków. Całokształt uchybień przedstawionych przez NIK wskazywał na brak wyczerpującej regulacji prawnej w omawianym zakresie. Skomplikowana procedura prowadzenia postępowań w sprawie przyznania pomocy nie sprzyjała efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych na ten cel. Przede wszystkim w ocenie NIK należało uprościć oraz doprecyzować przepisy dotyczące kryteriów wyboru projektów do realizacji, a także sprecyzować procedurę rozpatrywania wniosków w ramach osi Leader. Zdaniem NIK należało również wprowadzić instrumenty, które poprawią współpracę lokalnych grup działania z organami samorządu terytorialnego, a także poprawić działania informacyjno-promocyjne wśród społeczności lokalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat planowanych działań resortu mających rozwiązać problemy poruszone przez NIK.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (07.01.2016 r.) poinformował m.in., że wskazane w wynikach kontroli przypadki przedłużenia terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zostały wnikliwie przeanalizowane przez MRiRW. Aby w nowym okresie programowania nie dopuścić do występowania podobnych sytuacji, w resorcie trwają prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie. Natomiast w celu właściwego przygotowania do nowego okresu programowania, Ministerstwo przygotowało ogólnokrajowy projekt szkoleniowy.