Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników laboratoriów kryminalistycznych Policji z dnia 2016-01-08.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.801.8.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników laboratoriów kryminalistycznych Policji.

Do Biura RPO zwróciło się kilkudziesięciu pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, wskazując na nierówne traktowanie w zatrudnieniu w poszczególnych laboratoriach. Postulowali oni także wyodrębnienie samodzielnego stanowiska biegłego w strukturze służby cywilnej. Z informacji przedstawionych przez Komendanta Głównego Policji wynika jednak, że wprowadzenie stanowiska biegłego nie zagwarantuje poprawy sytuacji materialnej tej grupy zawodowej. Pracownicy cywilni laboratoriów kryminalistycznych nie mają również możliwości skorzystania z prawa do dodatkowego urlopu, mimo iż wykonują pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-11
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (11.02.2016 r.) stwierdził, że wzrost płac dla danej grupy pracowników cywilnych Policji uzależniony jest od środków finansowych, jakimi dysponują w budżecie poszczególni komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. Dlatego podjęcie działań zmierzających do zmiany warunków płacy pracowników cywilnych zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych Policji wymaga indywidualnej analizy sytuacji w danej jednostce organizacyjnej Policji.
Odnosząc się do problemu nierównego traktowania w zatrudnieniu w laboratoriach kryminalistycznych Minister stwierdził, na podstawie analizy przeprowadzonej przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, że nieproporcjonalny status wynagrodzenia pracowników laboratoriów kryminalistycznych nie stanowi naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania. Różnice w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami cywilnymi a funkcjonariuszami Policji wynikają z faktu zatrudnienia tych grup pracowników na podstawie odrębnych aktów prawnych.
W kwestii dodatkowego wymiaru urlopu za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, Minister wyjaśnił, że sprawa ta była zgłoszona w 2014 roku Szefowi Służby Cywilnej, który następnie skierował projekt rozporządzenia obejmujący tą problematykę do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Niestety, przedstawione propozycje nie zostały uwzględnione.
Minister podkreślił jednocześnie, że z uwagi na złożony charakter zagadnienia, szczegółowej analizy wymagają warunki pracy w laboratoriach, a także możliwości finansowe resortu.