Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych z dnia 2016-01-11.

Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2016-01-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych.

Rzecznik zwraca uwagę na powtarzające się przypadki omyłkowego zajęcia rachunków bankowych osób, które nie są dłużnikami, a posiadają tożsame lub podobne dane, co osoba zobowiązana. Problemu nie rozwiązała zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego pozwalająca na bardziej precyzyjną identyfikację stron postępowania poprzez posługiwanie się numerami PESEL oraz numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP. Powodem nieprawidłowego zajmowania rachunków bankowych jest niewłaściwa weryfikacja danych obywateli, nie tylko przez komorników, ale także przez banki. Zdaniem Rzecznika, banki nie powinny realizować zajęć komorniczych w sposób automatyczny, bez uprzedniego wyjaśnienia nieścisłości co do danych dłużnika. Nie można zaakceptować sytuacji, w której obywatele nie będący dłużnikami ponoszą negatywne konsekwencje bezprawnych zajęć rachunków bankowych, tylko dlatego, że organy czy instytucje nie działały z należytą starannością. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o przedstawienie działań, jakie podjęła Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich w celu wyeliminowania opisanych nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-11
Opis odpowiedzi:
Prezes Związku Banków Polskich wskazał w odpowiedzi z 23 lutego 2016 r., że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w toku postępowania egzekucyjnego banki są jedynie wykonawcami dyspozycji organów egzekucyjnych, czyli komorników. Nie są natomiast uprawnione, aby weryfikować poprawność tych poleceń.
Odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkody spowodowanej wskazaniem błędnych informacji o dłużniku w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego powinna więc obciążać organ egzekucyjny, który to zawiadomienie sporządził. Wskazuje na to również orzecznictwo Sądu Najwyższego. Osoba trzecia, wobec której niesłusznie dokonano zajęcia rachunku bankowego, w razie poniesienia szkody spowodowanej mylnym uznaniem jej za dłużnika i zablokowaniem środków na jej rachunku bankowym, ma możliwość dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.