Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności ze składaniem przez cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową z dnia 2016-01-14.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.7.2015
Data sprawy:
2016-01-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności ze składaniem przez cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową.

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły informacje o powtarzających się przypadkach odmowy przyjęcia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przekraczających wschodnią granicę Polski. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli cudzoziemiec zgłasza chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową (status uchodźcy), Straż Graniczna powinna przyjąć od niego wniosek. Decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej lub odmowie takiej ochrony podejmuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W skargach kierowanych do RPO opisywane są sytuacje, w których cudzoziemcy bezskutecznie próbują przekroczyć granicę państwa przez kilka, a nawet kilkanaście dni, za każdym razem zgłaszając chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie przyjmują jednak składanych deklaracji. W konsekwencji wydawane są decyzje o odmowie wjazdu. Cudzoziemcy są wpuszczani na terytorium Polski dopiero po wielu nieudanych próbach. Wątpliwości budzą przy tym rozbieżne relacje przekazywane przez Straż Graniczną oraz samych cudzoziemców. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej o podjęcie działań, które wyeliminowałyby ewentualne nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-29
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Straży Granicznej (29.01.2016 r.) wyjaśnił, że przeprowadzona wizytacja nie potwierdziła uchybień w działaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednak, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu traktowania cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej, Komendant Główny Straży Granicznej opracował wytyczne w sprawie zasad postępowania wobec cudzoziemców, którzy nie spełniają warunków wjazdu na terytorium Polski, co do których może zachodzić przypuszczenie, że ich wjazd następuje w związku z poszukiwaniem ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy). W dokumencie tym Komendant przypomniał, że cudzoziemcy mają możliwość wjazdu na terytorium RP, gdy wyrażą wolę ubiegania się o taką ochronę i w sposób wyraźny lub dorozumiany zasygnalizują obawę przed powrotem do kraju pochodzenia.