Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich z dnia 2016-01-25.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.237.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich.

Sprawne doręczanie przesyłek sądowych i prokuratorskich ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, gwarantując obywatelom realizację konstytucyjnego prawa do sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w lutym 2014 r. sygnalizował na podstawie wpływających do niego skarg obywateli, zastrzeżenia dotyczące doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich po zmianie operatora pocztowego. Wyniki kontroli NIK potwierdziły wątpliwości Rzecznika dotyczące pogorszenia jakości usług pocztowych dla sądów i prokuratury. Problemy dotyczyły przede wszystkim opóźnień w doręczaniu korespondencji, niewłaściwego sposobu liczenia terminów awizowania, braków i błędów w awizowaniu listów. Minister Sprawiedliwości, odnosząc się do zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, wskazał, że stwierdzone nieprawidłowości zostały wzięte pod uwagę przy zamawianiu usług pocztowych na rzecz sądów na lata 2016-2018.

Rzecznik prosi o poinformowanie, czy zostały opracowane i wdrożone regulacje, które zapewnią skuteczny nadzór nad realizacją aktualnie zawartej umowy o doręczaniu przesyłek sądowych. Zwraca się również o informacje na temat prac legislacyjnych nad zmianami w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego dotyczącymi doręczania korespondencji przez sądową służbę doręczeniową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-24
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 24 marca 2016 r. wyjaśnił, że umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych obowiązuje od 1 marca 2016 r. i została zawarta na 36 miesięcy. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zwiększono zakres odpowiedzialności odszkodowawczej operatora pocztowego. Rozbudowany katalog kar umownych dostosowanych do specyfiki sądownictwa powszechnego, powiązany z obowiązkami sprawozdawczymi operatora pocztowego, powinien znacząco podwyższyć poziom świadczonych usług, w szczególności terminowość doręczania przesyłek sądowych. Ponadto, biorąc pod uwagę liczne głosy krytyczne i zalecenia, ocena ofert została w znacznym stopniu oparta na kryteriach pozacenowych.
Podsekretarz Stanu odniósł się krytycznie do propozycji zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego, polegających na wprowadzeniu tzw. próby doręczenia dokonywanej przez sądową służbę doręczeniową przed właściwym doręczeniem korespondencji przez operatora pocztowego. W każdym przypadku niezastania adresata, rozwiązanie to prowadziłoby do przedłużenia postępowania sądowego.