Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowej z dnia 2016-02-11.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7051.6.2015
Data sprawy:
2016-02-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowej.

Procedury rozpoznawania i stwierdzania choroby zawodowej są przewlekłe. Świadczą o tym skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozpoznania choroby zawodowej dokonuje lekarz orzecznik. Pracownik może złożyć wniosek o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia, jeśli nie zgadza się z treścią orzeczenia. Procedurę stwierdzenia choroby zawodowej przeprowadza natomiast państwowy inspektor sanitarny, na podstawie orzeczenia lekarskiego. W przypadku wątpliwości, organ sanitarny może zwrócić się o uzupełnienie orzeczenia, co jednak znacznie wydłuża całą procedurę. Od decyzji organu inspekcji sanitarnej przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, na którą strony mogą wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postępowanie może trwać latami, ponieważ kontrola sądowodministracyjna decyzji stwierdzających chorobę zawodową jest niewystarczająca. Sądy administracyjne nie badają decyzji pod względem merytorycznym, ale pod kątem zgodności z prawem. Po uchyleniu decyzji przez sąd, organy sanitarne w ponownym postępowaniu, mimo zaleceń sądu, często nie uzupełniają materiału dowodowego i wydają kolejne wadliwe decyzje.

Rzecznik postuluje poddanie decyzji organów inspekcji sanitarnej kontroli sądów powszechnych, a także wprowadzenie nadzoru nad jednostkami orzeczniczymi rozpoznającymi choroby zawodowe, podobnie jak w przypadku nadzoru ZUS nad orzecznictwem w sprawach dotyczących niezdolności do pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o ocenę możliwości zmiany obowiązującego stanu prawnego, aby wyeliminować przewlekłość postępowań w sprawach dotyczących chorób zawodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-11
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 27 października 2016 r. poinformował, że Minister Zdrowia zasięgnął opinii w przedmiotowej sprawie resortów: sprawiedliwości, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. W oparciu o te konsultacje i w ocenie Ministra Zdrowia proponowana przez Rzecznika zmiana zasad sprawowania kontroli nad decyzjami inspekcji sanitarnej w zakresie chorób zawodowych, polegająca na poddaniu ich kontroli sądów, nie jest zasadna. Obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne zapewniają możliwość orzekania co do stanu zdrowia badanego pacjenta oraz warunków wykonywanej przez niego pracy, z uwzględnieniem przebiegu zatrudnienia i narażenia zawodowego. Sekretarz Stanu nie zgodził się również z poglądem, zgodnie z którym poszerzenie kognicji sądów powszechnych o kontrole przedmiotowych spraw przyczyni się do rozwiązania problemu przewlekłości postepowań w zakresie rozpoznawania i stwierdzania choroby zawodowej.