Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych z dnia 2016-03-02.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7100.35.2014
Data sprawy:
2016-03-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o zmniejszenie obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, w szczególności opłat na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego nad działalnością biur przez Komisję Nadzoru Finansowego. Opłaty te są uzależnione obecnie od wartości wykonywanych transakcji płatniczych. Zdaniem przedsiębiorców przyjęte rozwiązanie niekorzystnie wpływa na rentowność prowadzonej działalności.

Usługi płatnicze świadczone są często przez małych przedsiębiorców, głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość kwot transakcji płatniczych dokonywanych w danym biurze stanowi czynnik niezależny od biura. Z tego powodu, do czasu przeprowadzenia wszystkich transakcji, prowadzący biura nie mają pewności, czy uzyskany dochód wystarczy na pokrycie kosztów nadzoru.

W Ministerstwie Finansów poprzedniej kadencji, w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zakładano m.in. modyfikację i uproszczenie zasad ponoszenia opłat za czynności nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec biur usług płatniczych. Planowano zastąpienie dotychczasowych opłat zryczałtowaną opłatą roczną w wysokości 100 zł. Jednak z Informacji Urzędu KNF o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych oraz Biur Usług Płatniczych w III kwartale 2015 r. wynika, że resort finansów zdecydował o wycofaniu projektu nowelizacji z prac parlamentarnych, w związku z końcem kadencji Sejmu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-02
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów wyjaśnił w odpowiedzi z 1 kwietnia 2016 r., że podjęte w Ministerstwie Finansów prace nad zredukowaniem obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, w szczególności w zakresie finansowania kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostały wstrzymane. Powodem tego były rozbieżności stanowisk i uwagi zgłaszane przez KNF do propozycji Ministerstwa Finansów. Aktualnie trwa analiza rozwiązań stanowiących pewien kompromis.
Ministerstwo Finansów uważa, że dalsze utrzymywanie obowiązującej BUP stawki, przy użyciu której obliczane są wpłaty na nadzór może doprowadzić do sytuacji, w której dalsza działalność wielu spośród prawie 1400 funkcjonujących na polskim rynku biur usług płatniczych będzie zagrożona.