Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieobjęcia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparciem państwa w postaci świadczenia wychowawczego (III.552.14.2016 z 7 lipca 2016 r z dnia 2016-07-07.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.14.2016
Data sprawy:
2016-07-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieobjęcia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparciem państwa w postaci świadczenia wychowawczego (III.552.14.2016 z 7 lipca 2016 r.)

Podczas spotkań regionalnych zgłoszono Rzecznikowi problem nieobjęcia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparciem państwa w postaci świadczenia wychowawczego.

Dodatek wychowawczy jest przyznawany na częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci. W opinii Rzecznika wparcie jakiego państwo udziela rodzinom a w szczególności dzieciom jest krokiem w dobrym kierunku. Niepokój Rzecznika budzi jednak wyłączenie z grona adresatów tych świadczeń dzieci wychowywanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wykluczenie z tej szczególnej i istotnej formy wsparcia dzieci pozbawionych rodziców przebywających, z przyczyn od nich niezależnych, w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie znajduje uzasadnienia. Skoro ustawodawca uznał za celowe udzielanie wsparcia opiekunom realizującym zadania pieczy zastępczej, to powinien to czynić bez wyjątku. Nieuprawnione jest preferowanie jednej z grup dzieci podlegających szczególnej opiece i pomocy państwa poprzez wyeliminowanie dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej z dostępu do dodatku wychowawczego. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej prowadzącej do skutecznego zabezpieczenia interesów wszystkich dzieci przebywających w zarówno w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: